27-06-10 Website Open
30-06-10 各組比賽組別公佈
04-07-10 正式開始接受報名
11-08-10 截止報名
參加者名單公佈
23-08-10 比賽時間表公佈
  初賽出場次序公佈
   
   

 

Past Events
2009 HKYC
2008 HKYC
2007 HKYC
2006 HKYC
2005 HKYC
2004 HKYC

 

參加者名單及比賽編號
所有參加者都會有自己獨立的比賽編號,初賽當日報到時會有個人比賽証。
No
Name
City
Sport
JF
1A
2A
4A
5A
CB
LS
FAST
Music
HKYC01
郭俊芹
HK
 
X
           
ok
HKYC02
陳德熹
HK
 
X
         
ok
HKYC03
王斌
HK
 
X
X
X
   
X
   
ok
HKYC04
黃琮輿
HK
     
X
   
X
   
ok
HKYC05
梁柏維
HK
   
X
   
X
 
X
 
ok
HKYC06
林殷霆
HK
   
X
 
X
   
X
 
ok
HKYC07
黃建崑
HK
   
X
X
X
X
     
ok
HKYC08
陳嘉麟
CN
X
 
X
X
X
X
X
X
X
ok
HKYC09
霍浩東
HK
X
X
X
       
X
X
ok
HKYC10
陳文輝
HK
X
 
X
X
X
X
X
X
X
ok
HKYC11
劉衍珩
HK
X
 
X
X
X
X
X
X
 
ok
HKYC12
關煥昇
HK
X
X
X
     
X
 
X
ok
HKYC13
陳俊熙
HK
   
X
X
   
X
 
X
ok
HKYC14
陳俊軒
HK
X
 
X
 
X
 
X
   
ok
HKYC15
張晉軒
HK
X
 
X
       
X
X
ok
HKYC16
楊政鏗
HK
X
 
X
 
X
       
ok
HKYC17
吳明威
HK
X
 
X
       
X
X
 
HKYC18
羅愷欣
CN
 
X
X
             
HKYC19
譚健文
HK
X
X
         
X
 
ok
HKYC20
方嘉浩
HK
       
X
       
ok
HKYC21
梁雍和
HK
 
X
               
HKYC22
羅駿陞
HK
       
X
         
HKYC23
劉仲軒
HK
X
X
 
X
         
ok
HKYC24
高琨皓
HK
 
X
     
X
     
ok
HKYC25
黃梓軒
HK
   
X
           
ok
HKYC26
楊志健
HK
X
                 
HKYC27
蘇凱雯
HK
X
             
X
 
HKYC28
萬家偉
CN
 
X
X
       
X
 
ok
HKYC29
謝子浩
HK
     
X
 
X
     
ok
HKYC30
鄺乘昌
HK
     
X
           
HKYC31
陳嘉杰
HK
   
X
           
ok
HKYC32
廖文奇
HK
     
X
   
X
     
HKYC33
黃兆彤
HK
X
       
X
X
   
ok
HKYC34
劉毓培
HK
X
 
X
 
X
       
ok
HKYC35
Cameron lee
HK
 
X
             
ok
HKYC36
胡善揚
HK
X
   
X
         
ok
HKYC37
葉庭瑋
HK
 
X
X
 
X
X
X
X
 
ok
HKYC38
梁家寶
HK
X
                 
HKYC39
徐嘉傑
HK
X
                 
HKYC40
黃健恩
MC
X
 
X
       
X
 
ok
HKYC41
黃文諾
HK
   
X
             
HKYC42
何家杰
CN
 
X
X
           
ok
HKYC43
廖銘豪
HK
   
X
       
X
X
ok
HKYC44
岑理樂
MC
   
X
           
ok
HKYC45
盧冬寶
HK
X
     
X
       
ok
HKYC46
李浩鈞
HK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ok
HKYC47
羅天朗
HK
 
X
               
HKYC48
楊英麟
HK
X
 
X
       
X
X
ok
HKYC49
賴念霆
HK
   
X
           
ok
HKYC50
林子希
HK
X
X
         
X
 
ok
HKYC51
林嘉興
HK
             
X
   
HKYC52
陳國燊
HK
         
X
     
ok
HKYC53
姚紹豪
HK
     
X
   
X
 
X
ok
HKYC54
姜培源
HK
 
X
             
ok
HKYC55
王偉業
HK
 
X
         
X
 
ok
HKYC56
龐思彥
HK
 
X
X
 
X
       
ok
HKYC57
吳紫君
HK
X
                 
HKYC58
李可為
HK
 
X
               
HKYC59
鄒穎聰
HK
   
X
     
X
X
 
ok
HKYC60
廖浩明
HK
 
X
         
X
X
ok
HKYC61
黃迪康
HK
 
X
         
X
 
ok
HKYC62
陳浩翔
HK
 
X
         
X
 
ok
HKYC63
李敬誠
HK
     
X
         
ok
HKYC64
魏海倫
HK
             
X
   
HKYC65
張志榮
HK
   
X
           
ok
HKYC66
王展鴻
CN
   
X
           
ok
HKYC67
王永恆
HK
   
X
           
ok
HKYC68
王立偉
HK
     
X
         
ok
HKYC69
王澤榮
CN
   
X
         
X
ok
主辦Organized by:
場地贊助Venue sponsor
飲品贊助Drink Sponsor:
贊助Sponsor:
All rights reserved, copyright by Hong Kong Yo Yo Contest 2010