Name: 
Kwong Sing Cheong
Birthday: 16 / 3 / 1989
Home: Hong Kong
Yo-yoing Since: 2002
Style: 2A
Favorite Yo-yo: Yomega Fireball, Raider
Favorite Players: Hiraku Fuji, Koji Yokoyama, John Ando, Shinji Saito, Tsubasa Onikki, Rafael Matsunaga
Team: Team Yo-Spinner, Team Yomega
Sponsors: Yomega, HKYYFC
 
Titles:
2006 Hong Kong Yo Yo Conest

---2A division 4th

2005 Hong Kong Yo Yo Conest

---2A division 2nd

2004 Hong Kong Yo Yo Contest

--- 2A division 2nd
2003 HKYYFC 5th Anniversary Cup sport division 2nd

@

@